El responsable del tractament de les dades és l’Associació Cultural dels i les Joves Comunistes “Joventut Comunista de Catalunya” (JCC), amb NIF G61659678. Les dades subministrades són tractades exclusivament per a registrar-les en un fitxer intern i confidencial de la JCC i per al contacte directe de l’entitat amb la persona afectada. Les dades proporcionades seran tractades únicament amb la finalitat per a la qual s’entreguen voluntàriament, i es conservaran per part de l’entitat mentre duri la relació i per un període mai no superior a 12 anys. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i oblit de dades enviant un mail a jcc@jcc.cat.

La JCC, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades d’acord a la seva política de privacitat.

 

TRACTAMENT DE LES DADES

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (electròniques), números de telèfon i qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de la JCC. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels mateixos i seran incorporades als fitxers adients.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, la JCC garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 

DEURES I OBLIGACIONS

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

CESSIONS

Les dades de caràcter personal recollides com a  no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a la nostra entitat, excepte quan siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

CONSENTIMENT

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a la JCC per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

AVÍS LEGAL

 

En compliment de la normativa vigent, s’informa de:

– Titularitat de la pàgina web

– Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

– Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

 

Titularitat de la pàgina web

– Domini: https://joventutcomunista.cat/

– Titular: Associació Cultural dels i les Joves Comunistes “Joventut Comunista de Catalunya” (JCC)

– Adreça: Avinguda Portal de l’Àngel 42, 2A 08002, Barcelona.

– Adreça electrònica: jcc@jcc.cat

– NIF: G61659678

– Dades registrals: 20532

 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. la JCC no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes.

 

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

 

Condicions d’ús

1 – Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a https://joventutcomunista.cat/  cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés al web implica la lectura i acceptació d’aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l’accés i l’ús de https://joventutcomunista.cat/  l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2 – Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix https://joventutcomunista.cat/, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, l’Associació Cultural dels i les Joves Comunistes (JCC) es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a https://joventutcomunista.cat/ sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

 

3 – Objecte

La finalitat del lloc web és donar a conèixer l’activitat de l’associació, ser font d’informació i articular les necessitats dels interessats en la tasca de la JCC.

 

4 – Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a https://joventutcomunista.cat/ hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

La JCC es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de https://joventutcomunista.cat/, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

 

5 – Règim de responsabilitats

Accés

La JCC no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a https://joventutcomunista.cat/  originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

La JCC no pot garantir l’accés a https://joventutcomunista.cat/ sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’associació.

La JCC no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per https://joventutcomunista.cat/.

 

Continguts

La JCC no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a https://joventutcomunista.cat/.

La JCC no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats a https://joventutcomunista.cat/,  que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s’ha de contrastar amb d’altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l’usuari.

Finalment, la JCC no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal https://joventutcomunista.cat/,  puguin oferir a les persones usuàries.

 

6 – Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal https://joventutcomunista.cat/ (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la JCC, llevat que ho indiqui expressament. A aquest, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l’ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de https://joventutcomunista.cat/, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

 

7 – Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableixi l’enllaç amb https://joventutcomunista.cat/ no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que la JCC ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència a https://joventutcomunista.cat/ d’enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, la JCC no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

  • Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
  • Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquestes webs o portals externs.
  • Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  • Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
  • El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

8 – Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

 

Política de privacitat

 

La JCC, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a https://joventutcomunista.cat/ és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

 

1 – Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a https://joventutcomunista.cat/.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de https://joventutcomunista.cat/.  Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, la JCC garantirà que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 

2 – Deures i obligacions

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari que faci servir els serveis oferts per https://joventutcomunista.cat/ haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

 

3 – Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a https://joventutcomunista.cat/, no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquesta associació, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4 – Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté la JCC.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà: l’acceptació i autorització expressa a l’associació per a la seva recollida, i per a la seva incorporació als fitxers adients i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat; i finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

5 – Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant una sol·licitud via jcc@jcc.cat.

L’exercici d’aquests drets ha de regir-se per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6 – Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal https://joventutcomunista.cat/ fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal, i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé la JCC no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

7 – Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de https://joventutcomunista.cat/, estan regulades per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen, així com pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.